Jillis 301
 
 
 
 
Ewold 181 Stb
 
 
Tetman 205 Stb
 
 
 
 
Minsje Stb Ster
 
Mark 232 Stb Pref
 
 
 
 
 
Ritske 202 Stb Pref
 
 
Cevia Stb Model Pref
 
 
 
 
Homkje Stb
Jochem 259 Stb Pref
 
 
 
 
 
 
Age 168 Stb
 
 
Gerke202 Stb
 
 
 
 
Eereprijs Stb Model Pref
 
Ottsje Stb Ster Pref
 
 
 
 
 
Hylke 186 Stb
 
 
Nachtegaal Stb Ster Pref
 
 
 
 
Frij Stb Ster
 
 
 
 
 
 
 
Eelke 183 Stb
 
 
Ritske 202 Stb Pref
 
 
 
 
Brecht Stb Pref
 
Freark 218 Stb
 
 
 
 
 
Meint 196 Stb
 
 
Typies Stb Ster
 
 
 
 
Martzen Stb Ster
Geesje Stb Model Pref Prestm
 
 
 
 
 
 
Ritske 202 Stb Pref
 
 
Jetse 225 Stb
 
 
 
 
Katrina Stb Ster Pref
 
Rolanda Stb Model Pref
 
 
 
 
 
Nanne 197 Stb
 
 
Carolina Stb Ster Pref
 
 
 
 
Nedia Stb Model Pref

 

    
 
 
        
 
 
 
               Terug naar Jillis 301                                                                   Terug naar Paarden