Aan 416
 
 
 
 
Mark 232 Stb Pref
 
 
Jochem 259 Stb Pref
 
 
 
 
Ottsje Stb Ster Pref
 
Jillis 301 Stb
 
 
 
 
 
Freark 218 Stb
 
 
Geesje Stb Model Pref Prestm
 
 
 
 
Rolanda Stb Model Pref
Abe 346 Stb
 
 
 
 
 
 
Mark 232 Stb Pref
 
 
Hearke 254 Stb Sport Pref
 
 
 
 
Gelbrich Stb Model Pref
 
Wina-Vrouck Stb Ster Pref
 
 
 
 
 
Gabe 221 Stb
 
 
Vronica Stb Ster Pref
 
 
 
 
Hermina Stb Model Pref
 
 
 
 
 
 
 
Fokke 217 Stb
 
 
Teake 273 Stb
 
 
 
 
Wietske Stb Ster Pref
 
Jurjen 303 Stb
 
 
 
 
 
Wessel 237 Stb Pref
 
 
Tiny Stb Model Pref
 
 
 
 
Wemmie Stb Srer Pref
Dieke V. Stb Ster
 
 
 
 
 
 
Jarich 226 Stb
 
 
Wessel 237 Stb Pref
 
 
 
 
Mary Stb Model Pref
 
Parelmoer Stb Ster
 
 
 
 
 
Tsjalling 235 Stb Pref
 
 
Hermania Stb Ster
 
 
 
 
Thetis Stb Ster
 
 
          
 
 
 
 
 
 
                         Terug naar Aan 416                                             Terug naar Hengsten