Abe 346
 
 
 
 
Tetman 205 Stb
 
 
Mark 232 Stb Pref
 
 
 
 
Cevia Stb Model Pref
 
Jochem 259 Stb Pref
 
 
 
 
 
Gerke 220 Stb
 
 
Ottsje Stb Ster Pref
 
Jillis 301 Stb
 
 
Nachtegaal Stb Ster Pref
 
 
 
 
 
 
 
Ritske 202 Stb Pref
 
 
Freark 218 Stb
 
 
 
 
Typies Stb Ster
 
Geesje Stb Model Pref Prestm
 
 
 
 
 
Jetse 225 Stb
 
 
Rolanda Stb Model Pref
 
 
 
 
Carolina Stb Ster Pref
 
 
 
 
 
 
 
Tetman 205 Stb
 
 
Mark 232 Stb Pref
 
 
 
 
Cevia Stb Model Pref
 
Hearke 254 Stb Sport Pref
 
 
 
 
 
Tabe 203 Stb
 
 
Gelbrich Stb Model Pref
 
 
 
 
Hinke Stb Model Pref
Wina-Vrouck Stb Ster Pref
 
 
 
 
 
 
Aize 170 Stb Pref
 
 
Gabe 221 Stb
 
 
 
 
Hermina Stb Model Pref
 
Vronica Stb Ster Pref
 
 
 
 
 
Nammele 147 Stb Pref
 
 
Hermina Stb Model Pref
 
 
 
 
Antilla Stb
 
 
    
 
 
 
              
 
                   Terug naar Abe 346                                                       Terug naar Hengsten